ERDF paid for Zeus to be hospitalized due to Addison’s disease, thus avoiding euthanasia.